Xin chào, anonymous Pic

Thống kê tổng hợp

{{sumvbden}}

Văn bản đến của Tỉnh

{{sumvbden}}

Chi tiết

{{sumvbdi}}

Văn bản đi của Tỉnh

{{sumvbdi}}

Chi tiết

{{vbdi}}

Văn bản đi trong Tháng {{thanghientai}}

{{vbdi}}

Chi tiết

{{vbden}}

Văn bản đến trong Tháng {{thanghientai}}

{{vbden}}

Chi tiết

Tháng {{thanghientai}}

  • Văn bản đến
  • Văn bản đến chuyển
  • Văn bản đến đã xử lý
  • Văn bản đến chưa xem
  • Văn bản đi
  • Văn bản đi chuyển
  • Văn bản đi có ký số
  • Văn bản đi lãnh đạo ký số