486
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 87.362 | Tổng số nhận về: 350.522
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị đến ngày: 26/04/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
268Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền75847326262402109
218Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể115152426035775
48687362350522437884